img-queen
img-wording-1
img-bar-partition
ร่วมมอบช่อมะลิถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
และครอบครัว
ช่อมะลิ
flower
มอบให้แม่
ตอนนี้ 268,115 ช่อ
คําขวัญวันแม่ 2558 กลอนวันแม่ 2558 ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล
รายนามผู้ร่วมถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สภาพร กังวานเวชกุล
1
4 ส.ค. 2558 - IP: 171.96.183.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ลญารินทร์ อัศวลงกรณ์
2
4 ส.ค. 2558 - IP: 171.96.183.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สิทธิโชค ชัยรัตน์กุญชร
3
4 ส.ค. 2558 - IP: 171.96.183.xxx
img-queen
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
xxxxx
268115
11 ก.พ. 2562 - IP: 182.52.236.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อัครัช คชหิรัญ
268114
16 ธ.ค. 2561 - IP: 134.236.1.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ปรายไหม จินดาพล
268113
11 ธ.ค. 2561 - IP: xxx2.232.66.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ปรายไหม จินดาพล
268112
11 ธ.ค. 2561 - IP: xxx2.232.66.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ส.อ.เสกสรรค์ ศรีสุข นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน สระแก้ว
268111
25 ต.ค. 2561 - IP: 182.232.226.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
หนุ่ม
268110
6 ก.ย. 2561 - IP: 134.236.244.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
หนุ่ม
268109
6 ก.ย. 2561 - IP: 134.236.244.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวพรพรรณ สายบุญตั้ง
268108
24 ส.ค. 2561 - IP: 182.232.227.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวพรพรรณ สายบุญตั้ง
268107
24 ส.ค. 2561 - IP: 182.232.227.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายกฤตตานนท์ หยึ่งถึง
268106
15 ส.ค. 2561 - IP: 27.145.137.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวเเพน ดอนกระโทก
268105
15 ส.ค. 2561 - IP: 27.145.137.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย ณัฐวุฒิ นิกรพันธ์
268104
14 ส.ค. 2561 - IP: 171.4.140.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ นาเดีย และหวัง
268103
14 ส.ค. 2561 - IP: 171.6.192.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ปวีณา ปะวะเน
268102
14 ส.ค. 2561 - IP: 171.6.192.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ นาเดีย และหวัง
268101
14 ส.ค. 2561 - IP: 171.6.192.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ปวีณา ปะวะเน
268100
14 ส.ค. 2561 - IP: 171.6.192.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ด.ญ.ปวีณา ปะวะเน
268099
14 ส.ค. 2561 - IP: 171.6.192.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย วิรัช เผือกเอี่ยม
268098
14 ส.ค. 2561 - IP: 171.99.161.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นาย วิรัช เผือกเอี่ยม
268097
14 ส.ค. 2561 - IP: 171.99.161.xxx
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวพัชรี เฟื่องทอง
268096
14 ส.ค. 2561 - IP: 141.0.9.xxx
;