CLIPCARD Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Funclipcard.com and Clipcard Mobile Application

Privacy Policy of Funclipcard.com and Clipcard Application

จัดทำเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

          “Funclipcard.com และ Clipcard Mobile Application” ในที่นี้ใช้คำว่า “Clipcard” แทนทั้งเอกสารได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังClipcard ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนใช้งาน (Register) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งClipcard จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้แก่อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (First Name) นามสกุล (Last Name) ที่อยู่ (Home Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หากมีความจำเป็นหรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)เพศ (Gender) อายุ (Age) วันเกิด (Birthdate) เป็นต้น

2. นอกจากนั้นเพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของClipcard จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมได้แก่หมายเลขไอพี (IP Address)ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้า funclipcard (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้สำหรับการเข้าถึง Mobile Application

3. Clipcard ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรทั้งนี้Clipcard ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใดๆตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆหากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. Clipcard จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเช่นชื่อและที่อยู่เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของClipcard เท่านั้น

2. Clipcard ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่Clipcard ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่ Clipcard ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่นการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของClipcard เป็นต้น Clipcard จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ Clipcard

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก Clipcard ก็ได้โดยเพียงแต่ท่านตั้งค่าตามเมนูที่ทาง Clipcard จัดเตรียมไว้ให้ หลังจากกท่านลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแล้ว เพื่อแจ้งให้Clipcard ทราบ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านClipcard จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว โดยจัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ใช้งาน

การใช้คุกกี้(Cookies)

          หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชมทั้งนี้ (หน่วยงาน/เว็บไซต์) จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของ Clipcard เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

          Clipcard ได้มีการใช้งาน คุกกี้ (Cookies) บนเว็บไซต์ Funclipcard.com สำหรับจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานทั้งในส่วนของการเข้าใช้งานระบบและจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          Clipcardอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการดังนั้นClipcard จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากClipcard

การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ Clipcard

          ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้Clipcard ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของClipcard ต่อไปโดยท่านสามารถติดต่อกับ Clipcard ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

บริษัท เม๊กกาซี จำกัด

ที่อยู่: 21/61-62 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-203-1240-2

โทรสาร : 02-203-1248

Email :cs@megazy.com